Ochrona danych

Drukuj

Bezpiecze?stwo naszych klientw to podstawa.

Nasi eksperci zwracaj? uwag? na komfort oraz bezpiecze?stwo naszych klientw. Biuro rachunkowe Vindex, ?wiadcz?c swoje us?ugi, zapewnia pe?n? dyskrecj? oraz tajemnic? danych finansowych Pa?stwa przedsi?biorstwa.

W naszej pracy wykorzystujemy innowacyjne metody zabezpieczania oraz transmisji danych. W zwi?zku z tym wszystkie informacje, dotycz?ce przedsi?biorstwa, przekazane zarwno przez Pa?stwa, jak i przez nasz? firm? s? w pe?ni chronione.

Do?o?yli?my wszelkich stara?, aby wdro?one przez nas niezb?dne ?rodki i procedury, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo uzyskanych przez nas danych, dzia?a?y bez zarzutu. Zapewniamy, ?e zastosowanie odpowiednich mechanizmw ochrony ogranicza ryzyko dostania si? do osb niepowo?anych pozyskanych i wysy?anych informacji, a tak?e danych, zgromadzonych na serwerze naszej firmy.

Ka?demu klientowi gwarantujemy pe?ne bezpiecze?stwo, komfort oraz wygod? korzystania z us?ug biura rachunkowego Vindex. Nasze do?wiadczenie za? gwarantuje jako?? obs?ugi podatkowo-ksi?gowej na najwy?szym poziomie.