O firmie

Drukuj

Kompleksowa oferta biura rachunkowego dla klientów indywidualnych i firmowych

Biuro rachunkowe „Vindex” oferuje kompleksowe us?ugi podatkowo-prawne na terenie Poznania i okolic od prawie 20 lat. Nasi wykwalifikowani specjali?ci zapewniaj? profesjonaln? obs?ug? prawn? dla ma?ych, ?rednich oraz du?ych firm. Ofert? kierujemy równie? do indywidualnych klientów.

Biuro rachunkowe w Poznaniu to zespó? najlepszych specjalistów

Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci nieustannie poszerzamy zakres us?ug oraz podnosimy swoje kwalifikacje. Dysponujemy ogromn? wiedz? i do?wiadczeniem, które stanowi gwarancje profesjonalnie ?wiadczonych us?ug, rzetelno?ci oraz uczciwo?ci.

Zajmujemy si? prowadzeniem ksi?gowo?ci, sprawami kadrowo-p?acowymi oraz reprezentacj? firm przed Urz?dem Skarbowym. W ka?dej zaistnia?ej sytuacji s?u?ymy równie? porad? z zakresu prawa pracy, prowadzimy sprawy s?dowe i egzekucyjne w celu odzyskania nale?no?ci. Biuro rachunkowe ?ci?le wspó?pracuje z bieg?ym rewidentem.

W naszej pracy przyk?adamy szczególn? uwag? do bezpiecze?stwa oraz komfortu naszych klientów, dlatego zapewniamy ochron? danych na najwy?szym poziomie. Zaufa?o nam kilkadziesi?t przedsi?biorstw z ró?nych bran?. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert?.