W korekcie rocznego PIT mo?na uj?? pomini?te dochody z pracy za granic?

Drukuj
Skorygowanie deklaracji ma na celu poprawienie b??du, ktry zosta? pope?niony przy poprzednim jej sporz?dzeniu. Podatnik, ktry nie wykaza? w zeznaniu rocznym dochodw osi?gni?tych z pracy za granic?, ma prawo z?o?y? korekt? PIT i odliczy? w ca?o?ci sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne zap?acone za granic?.
przeczytaj ca?y artyku?