Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

W PIT-37 mo?na odliczy? 130 z? za litr oddanej honorowo krwi

Email Drukuj PDF
Podatnik ma mo?liwo?? odliczenia od dochodu nieodp?atnego przekazania krwi. ??czna kwota odlicze? z tytu?u darowizn nie mo?e przekroczy? kwoty stanowi?cej 6% dochodu. Aby skorzysta? z ulgi, konieczne jest za?wiadczenie ze stacji krwiodawstwa.
przeczytaj ca?y artyku?

Je?li szko?a utrzymuje ucznia, rodzic traci ulg?

Email Drukuj PDF
Podatnikowi nie przys?uguje prawo do skorzystania z ulgi z tytu?u wychowywania dzieci, gdy koszty utrzymania i nauki dziecka w zakresie: zakwaterowania, wy?ywienia, umundurowania oraz uposa?enia zasadniczego ponosi szko?a oficerska, a nie podatnik.
przeczytaj ca?y artyku?

Wydatki na polis? na ?ycie dla przedsi?biorcy nie s? kosztem podatkowym firmy

Email Drukuj PDF
Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? na podstawie podatkowej ksi?gi przychodw i rozchodw. Zamierza wykupi? polis? ubezpieczeniow? na wypadek utraty dochodw w zwi?zku z chorob? albo wypadkiem losowym? Czy taki wydatek mo?na zaliczy? w koszty podatkowe?
przeczytaj ca?y artyku?

Wydatki ponoszone podczas zawieszenia dzia?alno?ci podatnik rozliczy w rocznym PIT

Email Drukuj PDF
Pytanie: Czy osoba fizyczna, ktra zawiesi?a dzia?alno?? w trakcie 2012 roku, ma prawo w zeznaniu rocznym rozliczy? koszty us?ug telefonii komrkowej? Us?uga i abonament by?y dobrane na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Faktury s? wystawione na firm?. Czy odsetki od kredytu zaci?gni?tego na prowadzenie dzia?alno?ci, a zap?acone w trakcie zawieszenia firmy mo?na doliczy? do kosztw w rocznym PIT?
przeczytaj ca?y artyku?

Wydatki na fiskalizacj? kasy zwi?ksz? jej warto?? pocz?tkow?

Email Drukuj PDF
Pytanie: Podatnik kupi? kas? fiskaln? o warto?ci 1.500 z? brutto (zwolniony z VAT). Czy ufiskalnienie nale?y doliczy? do warto?ci kasy? Czy zakupion? kas? wpisa? do ewidencji ?rodkw trwa?ych ze wzgl?du na czas u?ytkowania (d?u?ej ni? rok), mimo ?e zgodnie z rozporz?dzeniem w sprawie zasad prowadzenia KPiR powinno wpisa? si? do ewidencji wyposa?enia?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Osoba niepe?nosprawna, ktra kupi?a zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane w jej miejscu zamieszkania mo?e wydane na ten cel kwoty odliczy? od podstawy opodatkowania w rocznym PIT.
przeczytaj ca?y artyku?

Modernizacje nieruchomo?ci rozlicza si? przez odpisy amortyzacyjne

Email Drukuj PDF
Wydatki na remont mieszkania poniesione w 2011 r. i w 2012 r. powinny by? zaliczone do kosztw wy??cznie przez odpisy amortyzacyjne od warto?ci pocz?tkowej podlegaj?cego amortyzacji mieszkania, po jego oddaniu do u?ywania.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Otwarty katalog osb obj?tych ubezpieczeniem od odpowiedzialno?ci cywilnej w sp?ce skutkuje brakiem przychodu po stronie ubezpieczonych z tytu?u nieodp?atnego ?wiadczenia - tak uzna? dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2013 r.
przeczytaj ca?y artyku?

Wydatki zwi?zane z utrzymaniem samochodu osobowego mo?na zaliczy? w koszty

Email Drukuj PDF
Pytanie: Podatnik kupi? samochd osobowy za 120.000 z? netto. Czy wydatki zwi?zane z kupnem samochodu: np. op?ata rejestracyjna, ubezpieczenie, zakup paliwa, zakup cz??ci do tego samochodu, badania techniczne mo?na zaliczy? w koszty podatkowe?
przeczytaj ca?y artyku?

Strat? mo?na odliczy? w ci?gu pi?ciu kolejnych latach

Email Drukuj PDF
Pytanie: Podatniczka jest zatrudniona na umow? o prac?, prowadzi biuro rachunkowe, rozlicza si? wsplnie z m??em zatrudnionym na umow? o prac?. Czy strat? powsta?? z dzielno?ci gospodarczej mo?na odliczy? od podatku w zeznaniu rocznym z tytu?u zatrudnienia? Czy podatniczka otrzyma zwrot podatku zap?aconego na umow? o prac??
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00