Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Email Drukuj PDF
Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? maj? prawo uj?? w kosztach uzyskania przychodw warto?? diet zwi?zanych z w?asnymi podr?ami s?u?bowymi do wysoko?ci nieprzekraczaj?cej wysoko?ci diet, okre?lonej w rozporz?dzeniu ministra pracy i polityki spo?ecznej.
przeczytaj ca?y artyku?

Dochody z praw maj?tkowych syna rozliczy rodzic

Email Drukuj PDF
Je?eli niepe?noletnie dziecko uzyskuje dochody z praw maj?tkowych, to dolicza si? je do dochodw rodzicw, do czasu uzyskania przez dziecko pe?noletno?ci.
przeczytaj ca?y artyku?

Wy?sze zaliczki na podatek

Email Drukuj PDF
Pytanie: Pracownik uzyskuj?cy wynagrodzenie ze stosunku pracy otrzymuje rwnie? wynagrodzenia z tytu?u umw cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami. Wynagrodzenie z etatu nie przekracza progu podatkowego jednak?e ??cznie z rachunkami do umw cywilnoprawnych prg zostanie przekroczony. Czy jest mo?liwo?? (na wniosek pracownika) zastosowania wy?szej stawki podatku dochodowego obliczaj?c wynagrodzenie z umowy o prac?? Je?eli tak to czy mo?e to by? dowolna stawka czy musi by? 32%.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Wybr sposobu opodatkowania dochodw z dzia?alno?ci gospodarczej zrycza?towanym podatkiem dochodowym powoduje utrat? mo?liwo?ci wsplnego opodatkowania dochodw m??a i ?ony.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Udzielenie sp?ce nieoprocentowanej po?yczki przez podatnika, b?d?cego jednocze?nie wsplnikiem, jest nieodp?atnym ?wiadczeniem podlegaj?cym opodatkowaniu PIT, w cz??ci odpowiadaj?cej udzia?owi po?yczkodawcy w zysku sp?ki.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Nieodebrane przez pracownikw zeznania podatkowe powinny by? do??czone do dokumentacji pracowniczej wraz z adnotacjami poczty dotycz?cymi sposobu ich dor?czenia. Pracodawca powinien je przechowywa? w swojej siedzibie jako dowd, ?e dope?ni? wszystkich ci???cych na nim obowi?zkw.
przeczytaj ca?y artyku?

Na rozliczenie z fiskusem podatnicy maj? jeszcze tylko 11 dni

Email Drukuj PDF
W tym roku podatnicy skorzystaj? z tych samych ulg podatkowych, jakie mia?y zastosowanie do dochodw za 2011 r. Wi?ksze zmiany w tym zakresie dotkn? nas dopiero w zeznaniach rocznych, jakie b?dziemy sk?adali za 2013 r.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Naczelny S?d Administracyjny stwierdzi?, ?e zakres poj?cia kosztw reprezentacji mo?na ustali? jedynie w konkretnej sprawie i odmwi? podj?cia uchwa?y dotycz?cej uznawania wydatkw na nabycie artyku?w spo?ywczych za koszty reprezentacji.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Resort finansw rozpocz?? akcj? „Kiedy wpadnie 3 333 333 PIT?", zach?caj?c w ten sposb do sk?adania rocznych rozlicze?  PIT przez Internet.
przeczytaj ca?y artyku?

W rozliczeniach za 2012 r. podatnicy najcz??ciej korzystaj? z ulgi na Internet

Email Drukuj PDF
Wype?nienie zeznania PIT dla ponad po?owy Polakw nie sprawia wi?kszych trudno?ci. Najwi?cej, bo 45% podatnikw maj?cych obowi?zek rozliczania si? z urz?dem skarbowym, sk?ada zeznanie podatkowe w marcu, natomiast w kwietniu rozlicza si? 23% Polakw - wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego przez KPMG.
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00