Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Opodatkowanie sprzeda?y dzia?ki budowlanej

Email Drukuj PDF
Pytanie: Czy sprzedaj?c dzia?k? budowlan? bez budynku mieszkalnego przed up?ywem 5 lat od jej nabycia nale?y opodatkowa? j? w PIT 37 w wysoko?ci 18%? Czy tez mog? skorzysta? ze zwolnienia, je?li w ci?gu 5 lat od sprzeda?y tej dzia?ki przeznacz? otrzyman? kwot? na cele mieszkaniowe?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie: Prosz? o interpretacj? otrzymanej dotacji  na otwarcie dzia?alno?ci przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007-2013 Priorytet VI, Dzia?anie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsi?biorczo?ci i Samozatrudnienia, projekt „PO Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. ktry jest wsp?finansowany ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i realizowany przez Powiat reprezentowany przez Powiatowy Urz?d Pracy - pomoc de minimis. Czy ma tu zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121? I czy z tego tytu?u, ?e umowa na t? dotacj? zawarta jest z Powiatem to zakupy ktre nie stanowi? ?rodkw trwa?ych mog? by? kosztem uzyskania przychodw na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121?
przeczytaj ca?y artyku?

W korekcie rocznego PIT mo?na uj?? pomini?te dochody z pracy za granic?

Email Drukuj PDF
Skorygowanie deklaracji ma na celu poprawienie b??du, ktry zosta? pope?niony przy poprzednim jej sporz?dzeniu. Podatnik, ktry nie wykaza? w zeznaniu rocznym dochodw osi?gni?tych z pracy za granic?, ma prawo z?o?y? korekt? PIT i odliczy? w ca?o?ci sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne zap?acone za granic?.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Sp?ka cywilna nie ma prawa ujmowa? w podatkowej ksi?dze przychodw i rozchodw rozlicze? mi?dzyokresowych kosztw przej?tych w formie wk?adu od sp?ki z o.o.
przeczytaj ca?y artyku?

Sprzeda? samochodu po zamkni?ciu dzia?alno?ci

Email Drukuj PDF
Pytanie: Osoba prowadz?ca jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? kupuje samochd jako osoba prywatna i amortyzuje go jako koszt dzia?alno?ci. Po jakim? czasie zamyka dzia?alno??, ale samochd ju? ca?kowicie zamortyzowany u?ywa dalej prywatnie, co si? stanie jak go sprzeda? Co powinna zrobi? z tym autem jak zamyka dzia?alno???
przeczytaj ca?y artyku?

Nieumorzona cz??? ?rodka trwa?ego stanowi koszt podatkowy

Email Drukuj PDF
Pytanie: W?a?ciciel firmy zakupi? nieruchomo?? sk?adaj?c? si? z kilku budynkw, z przeznaczeniem na wynajem. Z uwagi na brak zainteresowania, amortyzacj? obiektw wy??czono z kosztw uzyskania przychodu i podj?to decyzj? o wyburzeniu 2 budynkw (z?y stan techniczny). W najbli?szym czasie nie przewidujemy ?adnej inwestycji, nie nast?pi?a zmiana dzia?alno?ci firmy (handel, przetwrstwo i wynajem). Czy warto?? nieumorzona zlikwidowanych ?rodkw stanowi koszt uzyskania przychodu?
przeczytaj ca?y artyku?

Razem z uaktualnionym zeznaniem rocznym trzeba z?o?y? za??czniki

Email Drukuj PDF
Podatnik, ktry sk?ada korekt? swojego rocznego rozliczenia, musi do??czy? odpowiednie za??czniki, poniewa? s? one nieod??cznym elementem zeznania podatkowego.
przeczytaj ca?y artyku?

Wynagrodzenia wyp?acone przez FG?P nie s? kosztem podatkowym

Email Drukuj PDF
Pytanie: Czy wynagrodzenie wyp?acone z funduszu ?wiadcze? pracowniczych jest kosztem podatkowym?
przeczytaj ca?y artyku?

Za z?o?enie zeznania rocznego po terminie grozi kara

Email Drukuj PDF
Podatnicy, ktrzy w z?o?onym zeznaniu podatkowym za poprzedni rok pope?nili b??d, maj? mo?liwo?? korekty swojego rozliczenia. Trzeba do niego do??czy? pismo wyja?niaj?ce przyczyny z?o?enia poprawionego PIT. Z kolei osoby, ktre nie rozliczy?y si? z fiskusem w terminie s? nara?one na sankcje, nie tylko finansowe.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Je?eli orzeczenie ustanawiaj?ce rozdzielno?? maj?tkow? zosta?o wydane z dat? wsteczn?, to trzeba skorygowa? zeznania podatkowe.
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00