Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
wtorek, 26 Mar 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Czy faktura musi by? podpisana przez jej wystawc??

Email Drukuj PDF
Sp?dzielnia wystawiaj?c faktury sprzeda?y VAT podpisuje je tradycyjnie, tj. piecz?tka oraz podpis osb upowa?nionych, tj. ksi?gowej i prezesa. Czy mo?na zrezygnowa? z takich podpisw, zast?puj?c je drukowanymi danymi personalnymi osoby upowa?nionej do wystawiania faktur?
przeczytaj ca?y artyku?

Odsetki od zaleg?o?ci podatkowych

Email Drukuj PDF

przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Otrzymali?my od kontrahenta z Niemiec kilkadziesi?t metrw tkaniny, ktry udokumentowa? to „zerowym” rachunkiem - jest to dla nas darowizna. Poniewa? nie rozpoznajemy tu WNT (brak odp?atno?ci), to nie wystawiamy faktury wewn?trznej. A co z podatkiem dochodowym? Czy wprowadzaj?c towar na magazyn sami okre?lamy jego warto?? i jednocze?nie traktujemy jak przychd podatkowy? Je?li tak, to czym nale?y kierowa? si? przy ustaleniu jego warto?ci?
przeczytaj ca?y artyku?

Fiskus przygl?da si? darowiznom ko?cielnym

Email Drukuj PDF
Problematyka przekazywania darowizn na rzecz ko?cielnych osb prawnych na podstawie ustaw reguluj?cych stosunek pa?stwa do poszczeglnych ko?cio?w nie by?a bezpo?rednio przedmiotem odr?bnych, ukierunkowanych kontroli ze strony fiskusa. Niemniej jednak organy kontroli skarbowej w toku prowadzonych post?powa? kontrolnych bada?y odliczenia darowizn na cele po?ytku publicznego, w tym rwnie? na rzecz ko?cielnych osb prawnych, maj?ce wp?yw na ustalenie prawid?owo?ci deklarowanych podstaw opodatkowania.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Sp?ka jawna zajmuj?ca si? budow? mieszka? zosta?a obci??ona przez Wsplnot? mieszkaniow? kosztami: zu?ycia wody, ?ciekw, ciep?a - na podstawie zestawienia kosztw przypadaj?cych na poszczeglne, niesprzedane mieszkania. Wsplnota mieszkaniowa nie jest podatnikiem VAT i nie wystawia faktur ani rachunkw (podobno na podstawie uchwa?y Wsplnoty - tak? mam informacj?). Czy „zestawienie” wystawione prze Wsplnot? jest dokumentem ksi?gowym, na podstawie ktrego mog? zaliczy? w koszty omawiany wydatek?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Rozliczenie wydatkw poniesionych w ramach tzw. spotka? dedykowanych to ?amig?wka, z ktr? zazwyczaj maj? problemy nie tylko przedsi?biorcy, ale rwnie? organy podatkowe. Z tego artyku?u dowiesz si?, na co zwrci? uwag? przy kwalifikowaniu wspomnianych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw.
przeczytaj ca?y artyku?

Odpisanie nale?no?ci nie?ci?galnych w koszty podatkowe

Email Drukuj PDF
Jeste?my sp?k? ?wiadcz?c? us?ugi komunalne (wodno-kanalizacyjne). Otrzymali?my postanowienia komornicze o bezskutecznej egzekucji naszych nale?no?ci (o umorzeniu). Postanowienia te dotycz? kilku d?u?nikw i zosta?y wystawione w latach 2005, 2006 i 2007. W tamtych okresach sprawozdawczych nale?no?ci te nie zosta?y odpisane w koszty jako nale?no?ci nie?ci?galne. Nie zosta?y rwnie? utworzone rezerwy. Od dnia otrzymania powy?szych postanowie? komorniczych nasza sp?ka nie podejmowa?a ju? ?adnych czynno?ci zmierzaj?cych do wyegzekwowania zaleg?ych nale?no?ci. W zwi?zku z powy?szym, czy sp?ka mo?e odpisa? te nale?no?ci w koszty zarwno podatkowe, jak i bilansowe 2010 r.?
przeczytaj ca?y artyku?

Atrakcyjna lokalizacja - wy?szy podatek

Email Drukuj PDF
W Czechach ministerstwo finansw zamierza podwy?szy? podatek od nieruchomo?ci znajduj?cych si? w atrakcyjnych lokalizacjach. Wiadomo?? ta wywo?a?a poruszenie w tamtejszych mediach. podatki.wp.pl
przeczytaj ca?y artyku?

Nowy VAT: samodzielnie czy z pomoc? fachowca?

Email Drukuj PDF
Zmiana stawek VAT od 1 stycznia jest ju? przes?dzona. W?a?cicielom sklepw pozostaje coraz mniej czasu na przygotowanie urz?dze? fiskalnych. Nie zawsze wymaga to wizyty profesjonalnego serwisanta - wiele czynno?ci mo?na wykona? samemu. O pomoc fachowcw powinni jednak poprosi? przedsi?biorcy, ktrzy korzystaj? ze starego oprogramowania, pracuj?cego w systemie DOS. podatki.wp.pl
przeczytaj ca?y artyku?

Rodzaj pojazdu a prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa

Email Drukuj PDF
W przypadku jakich samochodw mo?na odlicza? paliwo czy olej nap?dowy?
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00